คำนวณ MAP : mean arterial pressure

Systolic BP : mmHg

Diastolic BP : mmHg