คำนวณ GPA เกรดเฉลี่ย

ใส่หน่วยกิตและเกรดตามรูปแบบด้านล่าง แต่ละวิชาให้เว้นวรรค

เกรดจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ หรือตัวเล็กก็ได้ห้ามพิมพ์ตัดขึ้นบรรทัดใหม่ หรือกดปุ่ม enter การคำนวณจะผิดพลาด
ถ้าวิชามาก ให้พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆ โปรแกรมจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เอง

ระดับคะแนนของเกรด
A = 4
B+ = 3.5
B = 3
C+ = 2.5
C = 2
D+ = 1.5
D = 1
F = 0