แปลงค่าน้ำตาล FBS-FPG-HbA1c


เลือกใส่ค่าใดค่าหนึ่งเพื่อแปลงเป็นค่าที่เหลือ

FPG
FBS
HbA1c

FPG = 134+25*(HbA1c-7.1)

FBS = 135+26*(HbA1c-7)

HbA1c = 7.1+(FPG-134)/25

HbA1c = 7+(FBS-135)/26

http://www.journalofdst.org/May2009/Articles/VOL-3-3-SYM4-SIKARIS.pdf