คำนวณโฉนดหรือพื้นที่

- ใช้สูตรของเฮรอน -

คำนวณพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นสามเหลี่ยมหลายรูป แล้ววัดความยาวแต่ละด้านนำมาคำนวณ

ความยาวด้านที่ 1 ความยาวด้านที่ 2 ความยาวด้านที่ 3
สามเหลี่ยมรูปที่ 1
สามเหลี่ยมรูปที่ 2
สามเหลี่ยมรูปที่ 3
สามเหลี่ยมรูปที่ 4
สามเหลี่ยมรูปที่ 5
สามเหลี่ยมรูปที่ 6
สามเหลี่ยมรูปที่ 7
สามเหลี่ยมรูปที่ 8

เลือกวิธีวัด และหน่วยความยาวที่วัด

วัดจากพื้นที่จริง หน่วยความยาวที่วัดเป็นเมตร
วัดจากพื้นที่จริง หน่วยความยาวที่วัดเป็นวา
วัดจากแผนผัง หน่วยเป็นเซนติเมตร และมีอัตราส่วน 1: