แปลงอุณหภูมิ

Degrees Celsius = (5/9)*(Degrees Fahrenheit -32)

เลือกใส่ค่าใดค่าหนึ่งเพื่อแปลงเป็นอีกค่า

องศาเซลเซียส
องศาฟาเรนไฮต์

โปรแกรมคำนวณ แนะนำ