คำนวณค่าบุหรี่(จะได้เลิกสูบ)


จำนวนบุหรี่เป็นมวนที่สูบต่อวัน :
จำนวนบุหรี่เป็นมวนต่อซอง :
ราคาบุหรี่ต่อซอง (บาท):