คำนวณอายุครรภ์ กำหนดคลอด

กรณีที่ 1 กรอกวันแรกที่ประจำเดือนมาเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอด

วันที่
เดือน
พ.ศ.

กรณีที่ 2 กรอกวันกำหนดคลอด เพื่อคำนวณอายุครรภ์

วันที่
เดือน
พ.ศ.

กรณีที่ 3 กรอกอายุครรภ์(ปัจจุบัน) เพื่อคำนวณวันกำหนดคลอด

สัปดาห์
วัน

โปรแกรมคำนวณ แนะนำ