คำนวณ GFR : Cockcroft-Gault formula

Creatinine Clearance = [[140 - age(yr)]*weight(kg)]/[72*serum Cr(mg/dL)]

multiply by 0.85 for women

อายุ ปี
น้ำหนัก กิโลกรัม
Serum Cr mg/dL
เพศ