คำนวณ GFR : MDRD formula

CrCl = 186 x pow(serum creatinine , -1.154) x pow(age, -0.203) x 0.742 (for Female)

อายุ ปี
Serum Cr mg/dL
เพศ