คำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย

น้ำหนัก กิโลกรัม

ความสูง เซนติเมตร